Filozofski fakultet Banja Luka
Odsjek za psihologiju

 
Početak Obaviještenja Biblioteka Mapa

PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA I

Ispit:
pismeni i usmeni poslije VI semestra

Program predmeta

A. PROGRAM PREDAVANJA

1. Pedagoška psihologija kao nauka u sistemu psiholoških

 • zakoni, principi i modeli u nauci- razvoj pedagoške psihologije
 • empirijske, eksperimentalne činjenice i teorija
 • izvori saznanja, istraživanja i glavne istraživačke metode u pedagoskoj psihologiji

2. Teorije i eksperimentalne činjenice o razvoju i učenju uticaj na razvoj, zrenje i učenje

 • različiti stepeni razvoja
 • kritički periodi razvoja i učenja
 • postepenost razvoja i učenja i razvojni stadiji
 • korelacija nasuprot kompenzaciji
 • platoi u razvoju i učenju
 • individualne i polne razlike u razvoju i učenju

3. Kognitivni razvoj i učenje

 • osnovne ideje Piježeove teorije o kognitivnom razvoju i učenju
  -bazični pojmovi: asimilacija, akomodacija, adaptacija, ekvilibracija, stadijalnost kognitivnog razvoja
  -kognitivne strukture: senzomotorna inteligencija, preoperacionalni period, period operacija
  -Može li se kognitivni razvoj ubrzati?- principi instrukcije
  -ženevska psihološka škola i doprinos Pijažeovih sljedbenika u istraživanju kognitivnog razvoja
  -pedagoške vrijednosti Pijažeovog rada
 • osnovne ideje Vigotskog o uticaju kulturno-istorijskih uslova na kognitivni razvoj i ucenje
  -uloga i značaj kulture u kognitivnom razvoju i učenju
  -povezanost govornog i intelektualnog razvoja i uticaj govora na intelektualni razvoj
  -granice učenja: optimalne zone razvoja i učenja
  -moskovska psihološka škola i doprinos sljedbenika Vigotskog u istraživanju kognitivnog razvoja i učenja- teorija etapnog formiranja umnih radnji
  -pedagoške implikacije rada Vigotskog i njegov doprinos unapređivanju nastave i učenja
 • Brunerova teorija o kognitivnom razvoju i učenju
  -stadijalnost kognitivnog razvoja i učenja
  -akcioni, ikonički i simbolički stadij u kognitivnom razvoju
  -povezanost govornog i intelektualnog razvoja-Brunerovi eksperimenti
  -pedagoške implikacijeBrunerove teorije kognitivnog razvoja i učenja
 • psihološko-pedagoški aspekti moralnog razvoja
  -povezanost moralnog i kognitivnog razvoja
  -Pijažeovo shvatanje o povezanosti moralnog i kognitivnog razvoja
  -Kolbergova teorija moralnog razvoja i eksperimentalne činjenice o vrijednosti njegove teorije
  -pedagoške implikacije Kolbregove teorije moralnog razvoja
  -teorija socijalnog razvoja E.Eriksona
  -stupnjevi i stadijalnost psihosocijalnog razvoja po Eriksonu

4. Osnovni principi učenja i teorije učenja

 • pojam učenja i njegove vrste
  -novi oblici učenja: učenje uslovljavanjem, učenje putem pokušaja i pogrešaka, učenje uviđanjem
  -prelazni oblici učenja: habituacija, senzacija i rano učenje
  -rano učenje i kritički ili senzitivni interval učenja- pojam i priroda utiskivanja
  -važne klasifikacije oblika učenja-osam vrsta učenja po Ganjeu
  -osnovni oblici učenja i njihova uloga u formiranju osobina ličnosti
  -primjena principa osnovnih oblika učenja u nastavi
 • psihološke teorije učenja i nastave

5. Bihejvioristička interpretacija procesa nastave i učenja

 • Pavlov: klasično uslovljavanje i njegovi efekti
 • Votsonov bihejviorizam
 • Torndajkova teorija učenja- osnovni pojmovi
 • Skiner: operantno učenje i primjena principa operantnog učenja na oblast nastave i vaspitanja; averzivna motivacija u učenju i kritika tradicionalne pedagoške prakse u nastavi; programirano učenje
 • pedagoške implikacije Skinerove teorije učenja
 • Halova teorija učenja
 • medijaciona teorija učenja
 • medijaciona teorija učenja i stvaralaštvo
 • pedagoške implikacije bihejviorističkih teorija učenja
 • teorije socijalnog učenja i njihova primjena u nastavi i vaspitanju:
  -vrste socijalnog učenja i njihov značaj za vaspitnu praksu i formiranje osobina ličnosti (imitacija, identifikacija, učenje uloga, opservaciono učenje i vikarijsko uslovljavanje)
  -društveno prihvatljivo ponašanje-produkt
  -učenje društvenog ponašanja-proces
  -teorije socijalnog učenja: izvori potkrepljenja i imitacije
  -pedagoške implikacije teorija socijalnog učenja-kritički osvrt

6. Primjena kognitivnih teorija učenja na oblast nastave i vaspitanja

 • kognitivizam i bihejviorizam-poređenje osnovnih principa
 • geštalt teorija učenja: osnovni pojmovi i njihov značaj za nastavu i učenje
 • teorija informacija i njeni modeli
 • vrijednost informacija i mjerenje vrijednosti informacija
 • osnovni pojmovi pamćenja i zaboravljanja: ponavljanje, elaboracija i organizacija
 • Brunerovo i Ausubelovo shvatanje procesa nastave i učenja
 • učenje putem otkrića i njegovi efekti u nastavi

7. Teorijsko i eksperimenralno objašnjenje transfera učenja

 • teorija formalne discipline transfera
 • teorija identičnih elemenata transfera
 • teorija generalizacije transfera
 • teorija diferencijalnog transfera
 • transfer učenja u oblasti sposobnosti


B. PROGRAM VJEŽBI

 1. Analiza eksperimentalnih nalaza iz oblasti teorija učenja i oblika učenja (rano učenje, učenje uslovljavanjem, instrumentalno učenje, verbalno učenje, učenje putem rješavanja problema, itd.)

 2. Grupna diskusija o analizi eksperimentalnih nalaza o odnosu učenja i razvoja

 3. Primjena i efikasnost učenja putem otkrića u nastavi

 4. Eksperimentalni programi za rano obrazovanje i kompenzatorski programi

 5. Primjena pojedinih teorija učenja na oblast nastave i vaspitanja (referati studenata na sljedeće teme:
  -Skinerova teorija potkrepljenja i njena primjena u školskom učenju
  -Dolard-Milerova teorija učenja
  -Gatrijeva teorija učenja)

 6. Heurističko modeliranje procesa učenja i njegova eksperimentalna provjera

 7. Primjena algoritmičkih procesa u nastavi; upoređivanje heurističkog modela i algoritma

 8. Analiza psiholoških karakteristika mišljenja u toku rjašavanja problema (osjetljivost za probleme, njihovo formulisanje i rješavanje, funkcionalna fiksiranost i fiksacija za metod, uloga direkcije u mišljenju i stvaralačkom rješavanju problema)

Nazad

www.psihologija.rs.ba all rights reserved (c) 2003,2004

Za sve komentare i predloge, pišite
webmasteru